Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang được ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. Nghị quyết này [....]

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

     Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang được ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2019/NQ-HĐND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức ti đa khung giá dịch vụ khám bệnh, cha bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hưng dn áp dụng giá, thanh toán chphí khám bệnh cha bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự tho Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo him y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ca Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý:

a) Phụ lục I: Giá dịch vụ khám bệnh.

b) Phụ lục II: Giá dịch vụ ngày giường bệnh.

c) Phụ lục III: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Công tác đại biểu – 
UBTVQH;
– Bộ Tài chính;
– B
 Y tế;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn th
 – VPCP;
– Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Website Chính phủ;
– Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND t
nh;
– UBND t
nh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Đại biểu HĐND t
nh;
– Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
– Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại Kiên Giang, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang;
– Website t
nh, Trung tâm Công báo tnh;
– Lưu: VT, Phòng T
ng hợp-P.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

PHỤ LỤC I

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: đồng.

STT

Cơ sở y tế

Giá thu

Ghi chú

1

2

3

4

1

Bệnh viện hạng I

37.000

 

2

Bệnh viện hạng II

33.000

 

3

Bệnh viện hạng III

29.000

 

4

Bệnh viện hạng IV

26.000

 

5

Trạm y tế xã

26.000

 

6

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200.000

 

7

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

145.000

 

8

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

145.000

 

9

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

420.000

 

    =>>  Bạn có thể tải bản đầy đủ Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND tại đây: nghi-quyet-08-nam-2019

      Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND:

      Để được tư vấn chi tiết về nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung