Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc GiangĐánh giá bài viết      Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang mẫu số 03 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết […]

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

     Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang mẫu số 03 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

                                                                                                    …….., ngày …… tháng……. năm ……

 

TỜ TỰ KHAI

Về đất và tài sản có trên đất Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án

                    ……………………………………………………………………………………………………………..

Kính gửi:

– UBND ……………………………………………….1

– ………………………………………………………..2

 

Tôi là: …………………………………………., là người đại diện cho ……………………………3

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện Thông báo số …… /TB-UBND ngày … tháng…. năm …… của UBND ……………………………………………………….việc thu hồi đất để thực hiện Dự án ……………………………………

Sau khi nghe đại diện …………………………………………………………………………….5 cung cấp, phổ biến và giải thích rõ về các căn cứ pháp lý cho việc thu hồi đất, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án…………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin tự kê khai về đất và tài sản trên thửa đất đang sử dụng trong khu vực thực hiện Dự án như sau:

1. Về đất:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………. do ……………………. cấp, thời điểm cấp………………………………. 6

– Tên người được cấp giấy chứng nhận: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

– Các giấy tờ khác có liên quan đến việc sử dụng đất gồm 7:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

– Thửa đất có diện tích8: ………………………………………………………………………………………………….

– Loại đất: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Thời điểm sử dụng: ……………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác có liên quan: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản trên đất

– Loại nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, tài sản trên đất9:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng tài sản10:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Các thông tin khác có liên quan:…….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp11./.

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ HỘ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA 
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN/ ĐẠI 
DIỆN TỔ CHỨC CÓ ĐẤT THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA
UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ 
BỒI THƯỜNG GPMB
(Ký, đóng dấu)

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất

Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

1 Ghi tên UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.

2 Ghi Tên tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đại diện  UBND xã/ phường/ thị trấn

3 Ghi tên Hộ gia đình/cá nhân/ tổ chức

4 Ghi tên UBND huyện (thành phố)

5 Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

6 Ghi các thông tin trên giấy chứng nhận liên quan đến người được cấp, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp (nếu có). Nếu không có giấy chứng nhận thì ghi rõ “Không có giấy chứng nhận”

7 Liệt kê tất cả các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng thửa đất (nếu có). Nếu không có thì ghi rõ “Không có giấy tờ”

8 Ghi rõ diện tích ghi trên Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có)

9 Nêu rõ loại nhà, công trình, thời điểm sử dụng hoặc tạo lập, số lượng, kích thước, khối lượng, giá trị và các đặc điểm khác có liên quan.

10 Liệt kê các loại giấy tờ như: giấy phép xây dựng, giấy bán nhà, giấy giao rừng…… (nếu có). Nếu không có thì ghi rõ: “Không có giấy tờ”

11 Người tự khai ký vào từng trang của Tờ tự khai này.

>>> Tải Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!