Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc GiangĐánh giá bài viết      Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang số 06 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN […]

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

     Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang số 06 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN …
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ….

                                         …………….., ngày….. tháng …..năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông báo số …………… ngày…tháng …năm … của …….. về việc thu hồi đất thực hiện Dự án ………………………………………..

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ………..ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với ……………………………… , đang sử dụng thửa đất số ……………., thuộc tờ bản đồ số………………. tại xã/phường/thị trấn………………….. do…………………………….. địa chỉ……………………

Thời gian thực hiện kiểm đếm bắt buộc từ ngày…..tháng……năm……..đến ngày …..tháng…….năm ……

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm…

2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. …có trách nhiệm giao quyết định này cho …………………………………………… và niêm yết công khai quyết định này tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư…………………..

3. Giao23……………… triển khai thực hiện kiểm đếm bắt bắt buộc theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan;24……………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Khoản 4 Điều 2;
– Thanh tra huyện, Công an huyện…
– Sở TN&MT …… (để b/c);
– Lưu: …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

22 Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện

23 Tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

24 Ghi tên người sử dụng đất

>>> Tải Mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!