Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI ĐIỆN BIÊN Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của […]

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI ĐIỆN BIÊN

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên:

     Điều 10 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thuộc Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hỗ trợ ổn định đời sống.

a) Mức hỗ trợ:

 • Việc hỗ trợ ổn định đời sống được thực hiện bằng việc hỗ trợ bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01tháng/nhân khẩu (quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP);
 • Giá gạo tính hỗ trợ là giá gạo tẻ trung bình theo thời giá trung bình tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa bàn nơi có đất bị thu hồi theo báo cáo thị trường hàng tháng của Sở Tài chính; thanh toán hỗ trợ tại thời điểm tháng nào thì sử dụng báo cáo thị trường của tháng đó; nếu tháng đó chưa có báo cáo thị trường, thì áp dụng theo báo cáo thị trường của tháng trước liền kề.

b) Thời gian hỗ trợ:

 • Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng;
 • Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng;
 • Trường hợp không có số liệu thống kê tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để xác định tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bị thu hồi thì áp dụng phương pháp bình quân gia quyền làm căn cứ xác định tỷ lệ % đất thu hồi; cụ thể như sau:

+ Bước 1: Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bình quân trên một khẩu tại xã, phường có hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng, căn cứ theo số liệu thống kê, kiểm kê diện tích đất hàng năm và số nhân khẩu trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm thu hồi đất lập phương án bồi thường, hỗ trợ; xác định:

Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bình quân trên một khẩu tại xã, phường, thị trấn (1)

=

(bằng)

Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng trên địa bàn xã, phường, thị trấn

:

(chia)

Tổng nhân khẩu tại xã, phường, thị trấn

Đất nông nghiệp đang sử dụng bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp; đất rừng sản xuất là rừng trồng; đất nuôi trồng thủy sản.

+ Bước 2: Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bình quân trên hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bình quân trên hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã, phường, thị trấn (2)

=

(bằng)

Nhân khẩu hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

x

(nhân)

Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bình quân trên một khẩu tại xã, phường, thị trấn (1)

+ Bước 3: Tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bị thu hồi;

Tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bị thu hồi

=

(bằng)

Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bị thu hồi

:

(chia)

Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bình quân trên hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã, phường, thị trấn (2)

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên

c) Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình được hỗ trợ:

 • Nhân khẩu phát sinh tăng sau thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, đã nhập khẩu vào sổ hộ khẩu gia đình nhưng trước thời điểm thanh toán được áp dụng bổ sung hỗ trợ bao gồm các trường hợp: Nhân khẩu mới sinh (đẻ), con dâu, con rể, lực lượng vũ trang ra quân, khẩu mãn hạn cải tạo trở về sinh sống cùng gia đình;
 • Nhân khẩu phát sinh tăng không được hưởng các chính sách hỗ trợ trong các trường hợp: Nhập thêm nhân khẩu (sau ngày quyết định thu hồi đất) từ nơi khác vào sổ hộ khẩu của hộ gia đình nhưng trước đó nhân khẩu không sinh sống ổn định tại địa bàn, không ở chung một nhà, không có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột của chủ hộ;
 • Nhân khẩu giảm sau thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện thanh toán hỗ trợ không được hưởng hỗ trợ trong các trường hợp: Nhân khẩu chết; nhân khẩu đã đi nhận công tác nơi khác (vào cơ quan tổ chức nhà nước, doanh nghiệp; được hợp đồng dài hạn, được đóng bảo hiểm). Thời điểm xác định hỗ trợ được tính tròn theo tháng theo thời điểm giảm khẩu đó.

d) Ðịnh kỳ chi trả:

 • Việc hỗ trợ thực hiện 6 tháng một lần;
 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có đất bị thu hồi thực hiện chi trả hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hỗ trợ sản xuất.

     Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi.

     Căn cứ quy hoạch, phương án phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án hỗ trợ về giống cây trồng, giống vật nuôi, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi theo quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do trực tiếp nhận giao khoán (phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất theo quy định) đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các tổ chức sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản mà thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của tổ chức sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh theo diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp.

5. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh mà bị ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ bằng 30% của một năm thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân của ba (03) năm liền kề trước đó. Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được kiểm toán hoặc chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế được căn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai tại báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cơ quan thuế.

6. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động; mức trợ cấp theo hợp đồng lao động đã được ký kết; thời gian trợ cấp là 06 tháng; được chi trả 1 lần.

     Để được tư vấn chi tiết mức hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!