Giá thuê nhà ở công vụ tại Tây Ninh 2020

Giá thuê nhà ở công vụ tại Tây Ninh 2020 được quy định tại Quyết định 59/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019

GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TẠI TÂY NINH

     Ngày 30 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 59/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở công vụ tại Tây Ninh 2020:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 59/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3301/TTr-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá cho thuê nhà ở công vụ

1. Đối với nhà chung cư: 11.700 đồng/m2/tháng.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ một tầng nhiều gian: 7.100 đồng/m2/tháng.

Tiền cho thuê nhà một tháng được tính trên cơ sở đơn giá thuê nhà một tháng nhân (x) với diện tích thực tế thuê nhà.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; cơ quan, tổ chức có liên quan và các cá nhân được thuê nhà ở công vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Chính phủ;

– Bộ Xây dựng;
– Vụ pháp chế-Bộ Xây dựng;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– TT.TU, TT. HĐND;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Sở Tư pháp;
– Các Sở, ban, ngành tỉnh;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Lưu: VT, VP. ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                   Dương Văn Thắng

>>> Tải Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở công vụ tại Tây Ninh 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về  Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở công vụ tại Tây Ninh 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai