Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 06 tháng 05 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH 15/2019/QĐ-UBND

     Quyết định 15/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 06 tháng 05 năm 2019;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; điều kiện được tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
———-

Số: 15/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2130/TTr-STNMT ngày 23 tháng4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; điều kiện được tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Loại đất được tách thửa quy định tại Quyết định này được xác định theo mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đất tặng cho quyền sử dụng đất, trả lại đất cho Nhà nước;đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng;

c) Tách thửa đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tách thửa đất để thực hiện: quyết định kết quả hòa giải thành của cấp thẩm quyền,quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai,bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,quyết định thi hành án của cơ quan thi hành ánđã có hiệu lực pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành;

đ) Thửa đất đã hình thành hoặc đã chia tách từ trước ngày 16 tháng 7 năm 2010 (Ngày Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định về diện tích tối thiếu đượcphép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hiệu lực thi hành), hiện đang sử dụng ổn định, đã được đo đạc thể hiện trên bản đồ địa chính và đủ điều kiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai;

e) Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

g) Tách thửa đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và giao đất;

h) Tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa để hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa.

……………………………………………………………………….

>>> Tải Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh về diện tích tách thửa đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai