Điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non theo quy định hiện hành

Điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non theo quy định hiện hành, Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non

Điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non

Câu hỏi của bạn

     Cho em hỏi em ra trường năm 2013 nhận quyết định đi làm giáo viên mầm non ngày 1/6/2014 em nhận lương cao đẳng hệ số 2.10 hạng 3 nay em muốn chuyển ngạch lên đại học thì em cần những ạ? Em có phải học lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 2 hay hạng 3 ạ. Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  •      Thông tư 28/2017/TT-BGDĐ
  •      Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Nội dung tư vấn về điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non

     1. Tiêu chuẩn và điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non

     Điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non được quy định tại Điều 3 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐ như sau:

     Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chun, điều kiện sau:

     1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

     2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

     3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;”

     Và căn cứ xem xét có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp để đủ điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV như sau:

     ” 2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

     a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

     b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

     c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

    d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

     3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

    a) Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

    b) Thực hiện sáng tạo, linh hoạt chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

    c) Tích cực chủ động phối hợp có hiệu quả với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

     d) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;

     đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng III lên chức danh giáo viên mầm non hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III từ đủ 01 (một) năm và thời gian tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm tr lên.”

     Như vậy theo quy định pháp luật hiện hành, điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non là chị phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non, có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và trình độ tin học đạt chuẩn. Ngoài ra để hoàn thành đủ điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non chị phải tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên mầm non hạng II để có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II và có đủ những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như trên. Đó là những điều kiện cần thiết để chị làm hồ sơ dự xét thăng hạng. Tiếp đến để chuyển ngạch sang đại học, chị cần phải đáp ứng các điều kiện theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau:

     “1. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

     3. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

     a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

     b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

     c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.”

     Do đó, chị phải thông qua kỳ thi nâng ngạch ở địa phương chị và để tham dự kỳ thi nâng ngạch chị phải đáp ứng đủ các điều kiện trên. Thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch do từng địa phương quy định.

điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non

điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non

     2. Nội dung xét thăng hạng 

     Theo điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐ quy định về nội dung xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II như sau: ” Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.”.

     Và hình thức xét thăng hạng sẽ căn cứ theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐ như sau:

     ” 3. Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

     4. Việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn.

     a) Bài khảo sát được thực hiện thông qua làm bài viết hoặc trắc nghiệm; thời lượng làm bài khảo sát không quá 45 phút; nội dung khảo sát liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp (theo từng hạng chức danh của mi cấp học);

    b) Phỏng vấn: Việc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp đối với từng người; thời lượng phỏng vấn 01 (một) người không quá 15 (mười lăm) phút; nội dung phỏng vấn liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở mỗi cấp học.”

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện về chuyển ngạch giáo viên mầm non, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn