Diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020 theo quy định

Diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020 được quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Trà Vinh, cụ thể:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI TRÀ VINH 2020

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020:

Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp giúp đó là: Tôi muốn tách thửa đất tại Trà Vinh thì diện tích là bao nhiêu? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020:

     Tách thửa đất là thủ tục hành chính về đất đai nhằm chia một thửa đất thành nhiều thửa đất có diện tích và kích thước nhỏ hơn của cùng một chủ sử dụng đất hoặc chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau. Để thực hiện được thủ tục tách thửa đất thì thửa đất muốn chia tách phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định cụ thể của từng địa phương nơi có đất. Tại Trà Vinh, điều kiện và diện tích tách thửa đất được quy định như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất tại Trà Vinh

     Để được tách thửa đất tại Trà Vinh cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND đó là:

Điều 4. Điều kiện khi thực hiện việc tách thửa

1. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và không thuộc các trường hợp sau:

a) Thửa đất xin tách thửa nằm trong khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp.

c) Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án.

d) Người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

3. Điều kiện tách thửa đất ở hoặc các loại đất khác để chuyển mục đích sang đất ở nhằm mục đích chuyển quyền sử dụng đất.

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; không được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

b) Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện hữu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) phải có ý kiến vào Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất. Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ được phép đo đạc tách thửa khi có ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020

2.2 Diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020

Điều 3 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định:

Điều 3. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất

1. Đối với đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại các phường, thị trấn: Thửa đất mới tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông, đê điều, sông, kênh, rạch công cộng hiện hữu. Chiều rộng, chiều dài, diện tích của thửa đất mới tách ra sau khi trừ diện tích hàng lang bảo vệ an toàn công trình công cộng phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

a) Thửa đất mới tách ra tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng lớn hơn hoặc bằng 20m thì về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích thửa đất tối thiểu là 45m2.

– Chiều rộng và chiều dài tối thiểu là 05m.

b) Thửa đất mới tách ra tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với sông, kênh, rạch công cộng hiện hữu thì diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích thửa đất tối thiểu là 36m2.

– Chiều rộng và chiều dài tối thiểu là 04m.

2. Đối với đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại các xã: Thửa đất mới tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông, đê điều, sông, kênh, rạch công cộng hiện hữu. Chiều rộng, chiều dài, diện tích của thửa đất mới tách ra sau khi trừ diện tích hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

a) Thửa đất mới tách ra tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng lớn hơn hoặc bằng 20m thì về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích thửa đất tối thiểu là 50m2.

– Chiều rộng và chiều dài tối thiểu là 05m.

b) Thửa đất mới tách ra tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với sông, kênh, rạch công cộng hiện hữu thì diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích thửa đất tối thiểu là 40m2.

– Chiều rộng và chiều dài tối thiểu là 04m.

3. Diện tích tối thiểu tách thửa của thửa đất mới được hình thành đối với đất nông nghiệp theo quy định như sau:

a) Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp là 1.000m2.

b) Đất nông nghiệp còn lại là 500m2.

4. Trường hợp thửa đất yêu cầu tách thửa có hình dạng đặc biệt (hình thể không giống như hình chữ nhật, hình thang) thì diện tích phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

Theo đó, diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020 được quy định như sau:

 • Đối với đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tách thửa đất ở được xác định theo mục đích sử dụng đất và vị trí thửa đất đó tồn tại:

Điều kiện chung

Vị trí tiếp giáp

Khu vực

Diện tích (m2)

Kích thước (m)

Thửa đất mới tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông, đê điều, sông, kênh, rạch công cộng hiện hữu. Chiều rộng, chiều dài, diện tích của thửa đất mới tách ra sau khi trừ diện tích hàng lang bảo vệ an toàn công trình công cộng

Thửa đất mới tách ra tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng lớn hơn hoặc bằng 20m

Đất tại các phường, thị trấn

 

45

05

Đất tại các xã

50

05

Thửa đất mới tách ra tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với sông, kênh, rạch công cộng hiện hữu

Đất tại các phường, thị trấn

 

 

 

 

36

04

Đất tại các xã

40

04

 • Đối với đất nông nghiệp, diện tích tách thửa đất được xác định theo mục đích sử dụng đất:
  • Đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp là 1.000m2.
  • Đất nông nghiệp còn lại là 500m2.

Diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020

2.3 Các trường hợp không áp dụng điều kiện về tách thửa đất theo quy định trên

Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định:

2. Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; giảm diện tích do sạt lở tự nhiên; tách thửa theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án; kết quả hòa giải thành được Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền công nhận; quyết định hành chính về giải quyết liên quan tranh chấp đất đai; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

b) Tách thửa nhằm thực hiện các quy định về chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế nhà ở, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

d) Người sử dụng đất thỏa thuận bồi thường hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Tách thửa đất đối với người sử dụng đất là tổ chức đầu tư dự án khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

e) Mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm đường đi, đường dẫn nước, thoát nước.

     Như vậy, người sử dụng đất muốn thực hiện thủ tục tách thửa phải đáp ứng được các điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định của từng địa phương nơi có đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp diện tích sau khi tách thửa có diện tích và kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu theo quy định trên thì người sử dụng đất vẫn được công nhận là hợp pháp. Tại Trà Vinh, UBND tỉnh đã quy định các trường hợp không áp dụng quy định về diện tích, kích thước khi tách thửa đất đó là:

 • Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; giảm diện tích do sạt lở tự nhiên; tách thửa theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án; kết quả hòa giải thành được Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền công nhận; quyết định hành chính về giải quyết liên quan tranh chấp đất đai; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.
 • Tách thửa nhằm thực hiện các quy định về chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Các trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế nhà ở, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng đất thỏa thuận bồi thường hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tách thửa đất đối với người sử dụng đất là tổ chức đầu tư dự án khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm đường đi, đường dẫn nước, thoát nước.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất tại Trà Vinh 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai