Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ xác định lao động tham gia BHXH

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn xác định lao động tham gia BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mới nhất

CÔNG VĂN 9739/SLĐTBXH-LĐ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 9739/SLĐTBXH-LĐ
V/v hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện;
– Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Quyết định số 840/LĐTBXH-BHXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục thủ tục hành chính mới về lĩnh vực bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tưng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2173/VP-VX ngày 19/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tạm thời nghỉ việc để làm cơ sở đề nghị cơ quan BHXH tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

II. Trình t, thủ tc thc hin

1. Thủ tc thc hiện

Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 840/LĐTBXH-BHXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp lập hồ sơ (số lượng: 01 bản chính) gồm:

– Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (Mu số 1);

– Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị (Mu số 2);

– Danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (Mu số 3).

………….

      Tải Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ: 

>>>> Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ

Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐquý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn  hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                       Chuyên viên: Hoài Thương