Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toànĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT THUỘC HÀNH LANG TẠI ĐỒNG THÁP Kiến thức của bạn: Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công […]

Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT THUỘC HÀNH LANG TẠI ĐỒNG THÁP

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
 • Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo quyết định số 27/2014/QĐ-UBND.

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp:

     Được quy định tại Điều 7 Quyết định 27/2014/QĐ-UBND và sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND mức bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

2. Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất đối với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ thì được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất theo quy định tại Điều 94 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

– Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tbt= (G1 – G2) x S

Trong đó:

 • Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;
 • G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;
 • G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;
 • S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;
Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp

Bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp

– Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Trong đó:

Tbt= (G3 – G4) x S

 • Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;
 • G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;
 • G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;
 • S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

b) Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất (nhà ở, công trình, đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn của công trình), nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng thì mức bồi thường thiệt hại được tính bằng tiền theo tỷ lệ cho từng loại đất như sau:

 • Làm hạn chế khả năng sử dụng đối với đất ở thì được tính bồi thường bằng 50% giá bồi thường về đất ở.
 • Làm hạn chế khả năng sử dụng đối với đất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ (không phải là đất ở), đất trồng cây lâu năm thì được tính bồi thường bằng 30% giá bồi thường về đất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ (không phải là đất ở), đất trồng cây lâu năm.

c) Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại trên cùng thửa đất đó cũng được bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư theo Khoản 2 Điều 22 của Quy định này; được bồi thường chi phí di chuyển theo Điều 13 của Quy định này và được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất thời gian là 12 tháng, mức hỗ trợ theo Điểm d Khoản 3 Điều 16 của quy định này.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về đất thuộc hành lang tại Đồng Tháp khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!