Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2020 mới nhất

Ngày 05 tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BẮC NINH 2020

     Ngày 05 tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024;

     Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, theo đó đây là căn cứ để xác định Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2020;

     Dưới đây là nội dung Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 229/2019/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 460/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 05 năm (2020-2024); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

 (Có bảng giá kèm theo)

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có một số loại đất, một số vị trí đất chưa phù hợp với bảng giá đất hoặc chưa có trong bảng giá đất mà phải điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi ban hành theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 05/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020./.

 

Nơi nhận:
– VPQH, VPCP (b/c);

– Bộ TNMT (b/c);
– Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
– TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
– VP: TU, UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
– Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh;
– Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
– Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
– VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                        Nguyễn Quốc Chung

 

…………………………………………………………………..

>>> Tải Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai