Yêu cầu của báo cáo thẩm định quy hoạch theo quy định Luật quy hoạch 2017

Yêu cầu của báo cáo thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 33 Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019) cụ thể như sau:

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Yêu cầu của báo cáo thẩm định quy hoạch theo quy định Luật quy hoạch 2017

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019)

Nội dung kiến thức về báo cáo thẩm định quy hoạch:

     Yêu cầu của báo cáo thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 33 Luật quy hoạch 2017, cụ thể;

1. Đối với báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia

     Phải thể hiện rõ ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch quy định tại Điều 32 của Luật này và kết luận về việc quy hoạch đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

2. Đối với báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

     Phải thể hiện rõ ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch quy định tại Điều 32 của Luật này và kết luận về việc quy hoạch đủ Điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

báo cáo thẩm định quy hoạch

báo cáo thẩm định quy hoạch

3. Thời hạn gửi báo cáo thẩm định quy hoạch

     Báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến cơ quan lập quy hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

     Báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.

     Trường hợp kết luận quy hoạch chưa đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt thì Hội đồng thẩm định quy hoạch trả lại hồ sơ cho cơ quan trình thẩm định quy hoạch và nêu rõ lý do

     Để được tư vấn chi tiết về yêu cầu của báo cáo thẩm định quy hoạch quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!