Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định như thế nào?

Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch ... Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định tại Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau:

TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019);

Nội dung kiến thức về trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch:

1. Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch

     Khoản 1 Điều 49 Luật quy hoạch 2017 quy định việc đánh giá thực hiện quy hoạch được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo tiêu chí đánh giá do Chính phủ quy định.

     Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật quy hoạch 2017 như sau:

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng;
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá thực hiện quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia;
  • Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá thực hiện quy hoạch ngành quốc gia theo thẩm quyền;
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 50 còn có quy định:

  • Cơ quan đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia gửi báo cáo đánh giá đến Chính phủ. Trường hợp cần thiết, Chính phủ báo cáo Quốc hội.
  • Cơ quan đánh giá thực hiện quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh gửi báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ.
trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch

trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch

2. Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch

Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định tại Điều 50 Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

  • Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch; đánh giá mức độ đạt được so với quy hoạch hoặc so với mức đạt được của kỳ trước.
  • Xác định yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quy hoạch trong kỳ quy hoạch, kỳ quy hoạch tiếp theo; kiến nghị Điều chỉnh quy hoạch (nếu có).

     Để được tư vấn chi tiết về việc đánh giá thực hiện quy hoạch quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!