Tải về luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

Tải về luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013, luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013, danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho công nhân

Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

QUỐC HỘI 
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Luật số: 39/2013/QH13

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

 

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4

Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

“Điều 5

     Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

     3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3 vào Điều 6 như sau:

     “2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

     a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

     b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;

     c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

     d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

     3. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.”

     4. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21

     Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

     5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

     “2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.”

     6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24

     1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

     a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

     b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

     c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

     d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

     2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

     3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

     a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

     b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

…….

Tải toàn bộ luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013: luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.