Tải Quyết định 820/2020/QĐ-UBND TP Hà Nội

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 820/2020/QĐ-UBND công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố;

QUYẾT ĐỊNH 820/2020/QĐ-UBND

     Ngày 20 tháng 02 năm 2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 820/2020/QĐ-UBND công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố;

     Quyết định 820/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành và thay thế Quyết định số 189/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 820/2020/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 820/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Văn bản số 2851/BXD-KTXD ngày 02/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ý kiến đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương tại Tờ trình số 382/TTrLS-SXD(KTXD) ngày 31/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại các Nghị định về quản lý chi phí xây dựng của Chính phủ (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán hoặc tham khảo giá nhân công xây dựng tại Quyết định này để quyết định việc lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Việc chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở ban ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;

– Bộ Xây dựng;
– Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
– Các Đ/c PCT UBND TP;
– VPUBTP: PCVPP.V.Chiến, V.T.Anh, ĐT, KT, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

                           Nguyễn Thế Hùng

 

………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 820/2020/QĐ-UBND TP Hà Nội về công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 820/2020/QĐ-UBND TP Hà Nội về công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai