Tải Quyết định 3/2020/QĐ-UBND

Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính LPTB tai Lạng Sơn do UBND tỉnh ban hành ngày 19/2/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2020

QUYẾT ĐỊNH 3/2020/QĐ-UBND

     Ngày 19 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh; Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 3/2020/QĐ-UBND: Quyết định quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ là nhà; giá nhà chuẩn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

     Dưới đây là nội dung Quyết định 3/2020/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3/2020/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN NHÀ XÂY DỰNG MỚI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ; XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN LÀ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 16/TTr-STC ngày 05/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ là nhà; giá nhà chuẩn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có nhà thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các đối tượng liên quan đến xác định giá trị nhà.

3. Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới đối với 01 (một) m2 sàn nhà áp dụng để thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Phụ lục số 1 kèm theo.

4. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ quy định tại Phụ lục 02 kèm theo.

5. Công thức xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà: Thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

6. Một số trường hợp cụ thể ngoài các quy định trên đây được áp dụng giá tính lệ phí trước bạ nhà theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các cơ quan thuế trực thuộc xác định và thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài chính theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tổng hợp các vướng mắc, đề xuất giải pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, hoặc biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên về giá.

……………………………………………………………………….

>>> Tải Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ tại Lạng Sơn

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ tại Lạng Sơn quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai