Tải Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường, cây trồng vật nuôi tại Thanh Hóa do UBND tỉnh ban hành ngày 20/03/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/04/2020

QUYẾT ĐỊNH 11/2020/QĐ-UBND

     Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường do UBND tỉnh ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2020;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 11/2020/QĐ-UBND: Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về Bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi (thủy sản) khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

     Dưới đây là nội dung Quyết định 11/2020/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA VÀ QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại các văn bản: số 4945/TTr-STC ngày 31/10/2019; số 5464/STC-QLCSGC ngày 27/11/2019; số 828/STC-QLCSGC ngày 02/3/2020 (kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 644 BCTĐ-STP ngày 19/11/2019, ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 255/MTTQ-BTT ngày 26/02/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Bảng giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Quy định việc xác định giá trị bồi thường cây trồng, vật nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 4437/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 2 Quyết định;

– Bộ Tài chính;
– Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
– Công báo tỉnh Thanh Hóa;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;
– Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                 Mai Xuân Liêm

…………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường, cây trồng vật nuôi tại Thanh Hóa

 Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường, cây trồng vật nuôi tại Thanh Hóa quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai