Tải nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND thông qua Tờ trình của UBND tỉnh Quảng Bình quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024...

NGHỊ QUYẾT 225/2019/NQ-HĐND

        Hiện nay Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND được hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2020-2024.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 225/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THỰC HIỆN TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII – KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Xét Tờ trình số 8809/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 931/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận thng nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024 kèm theo Tờ trình số 8809/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bao gồm:

1. Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phi là đất thương mại dịch vụ.

2. Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Bảng giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác).

4. Bảng giá đất trồng cây lâu năm.

5. Bảng giá đất rừng sản xuất.

6. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản.

Đối với bảng giá các loại đất khác không quy định ở trên, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các địa phương liên tục theo dõi, nắm bắt kịp thời biến động giá đất hoặc khi Chính phủ có điều chỉnh khung giá đất so với quy định hiện hành hoặc các vị trí trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 chưa sát giá đất phổ biến trên thị trường của từng khu vực, địa phương thì xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện ngay trong năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, tính pháp lý, hợp pháp, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, các số liệu đề xuất từng vị trí giá đất trong bảng giá trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo rà soát đầy đủ các quy trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trong việc xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Trường hp cần phải điều chỉnh hoặc bổ sung bảng giá đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án, thống nhất vi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

  CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Ký

 

     Để xem Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Ninh bạn có thể tham khảo tại đường link dưới đây:

     >>> Tải Tải nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND

     Tham khảo thêm bài viết: 

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐNDquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tư vấn pháp luật đất đai miễn phí uy tín gọi 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Dinh