Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Vote      Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công số 16/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 16/TSC-HĐ TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— […]

     Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công số 16/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Mẫu số 16/TSC-HĐ

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

……., ngày ….. tháng …. năm ……..

 

BÁO CÁO

Về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Tên đơn vị làm mất hóa đơn: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế/MSĐVCQHVNS ………………………………………………………………………

Báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công như sau:

STT

HÓA ĐƠN BỊ MẤT

Thời gian phát hiện bị mất

Ký hiệu, số hóa đơn

Số lượng (số)

1

…/…/…

Ký hiệu…

(Từ số… đến số….)

2

…/…/…

Ký hiệu…

(Từ số… đến số….)

….

Lý do mất hóa đơn ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Nay đơn vị báo cáo với Sở Tài chính/Phòng TC-KH ……………………….. (nơi bán hóa đơn) để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng.

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Nơi nhận:

– Sở Tài chính/Phòng TC-KH ……………;
– Lưu: VT,….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 >>> Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.