Tải mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND

Tải mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND. Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện khi diện tích đất được Nhà nước cho thuê nay đã hết thời hạn...

Tải mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/QĐ-UBND

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………

     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

     Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

     Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại …… số ….. ngày ….. tháng ….. năm …..,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Cho phép ……….. (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) đang sử dụng thửa đất số …… thuộc tờ bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ………. tại xã (phường, thị trấn) …….. , huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ……….., tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ………. mục đích sử dụng ……………

     Được gia hạn sử dụng đất đến ngày ….. tháng ….. năm ……..;

     Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  1. Ký hợp đồng thuê đất bổ sung với người sử dụng đất (đối với trường hợp thuê đất),
  2. Chỉ đạo cơ quan đăng ký đất đai chỉnh lý và trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân…, Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Tài nguyên và Môi trường, … và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Lưu VT …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất

Mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất

     Bạn có thể tải mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND tại đây:

>> > Tải mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND

     Trên đây là mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của mẫu 13/ĐK về việc gia hạn sử dụng đất của UBND, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.