Tải mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất của cơ quan thuế

Tải mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất được hiểu là việc người sử dụng đất hoàn tất nghĩa vụ thuế...

Mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC

Cục Thuế:………………
Chi cục Thuế:…………
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……….. /TB-CCT

………., ngày…….. tháng ……. năm ……

 

THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

     Căn cứ đề nghị của hộ gia đình, cá nhân về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất, Cơ quan Thuế xác nhận việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất như sau:

     1. Tên người sử dụng đất:

     – Ngày tháng năm sinh:

     – Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp:

     – Địa chỉ nơi cư trú:

     – Điện thoại:                                                       Email:

     2. Thửa đất đang được ghi nợ tiền sử dụng đất

     2.1. Địa chỉ thửa đất:

     2.2. Loại đường/khu vực:

     2.3. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất (m2):

     2.4. Loại đất tính thu tiền sử dụng đất:

     2.5. Giá đất tính tiền sử dụng đất:

     2.6. Số tiền sử dụng đất được giảm (nếu có):

     2.7. Số tiền sử dụng đất phải nộp:

     2.8. Số tiền sử dụng đất được ghi nợ:

     – Số tiền được ghi nợ đối với đất trong hạn mức:

     – Số tiền được ghi nợ đối với đất vượt hạn mức:

     3. Thanh toán nợ

     3.1. Số tiền sử dụng đất ghi nợ đã thanh toán:

     – Số tiền sử dụng đất ghi nợ đã thanh toán trong hạn mức:

     – Số tiền sử dụng đất ghi nợ đã thanh toán ngoài hạn mức:

     3.2. Số tiền sử dụng đất đang còn ghi nợ:

      – Số tiền sử dụng đất đang còn ghi nợ trong hạn mức:

     – Số tiền sử dụng đất đang còn ghi nợ ngoài hạn mức:

     3.3. Số tiền sử dụng đất đề nghị thanh toán nợ:

     – Số tiền ghi nợ đối với đất trong hạn mức:

     – Số tiền ghi nợ đối với đất vượt hạn mức:

     3.4. Số tiền sử dụng đất ghi nợ còn lại (nếu có):

     – Số tiền sử dụng đất ghi nợ còn lại trong hạn mức (nếu có):

     – Số tiền sử dụng đất ghi nợ còn lại ngoài hạn mức (nếu có):

 

NGƯỜI THANH TOÁN NỢ

Ngày ..…. tháng ..…. năm …..…

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất

     Trên đây là mẫu 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Tải mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất

     Trên đây là mẫu 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của mẫu số 03 thanh toán nợ tiền sử dụng đất, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.