Tải Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết định này;

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH 2020

     Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2024;

     Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020 được áp dụng theo quy định về giá các loại đất tại Quyết định này;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 22/2019/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 689/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
– Như Điều 3;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh; Báo Thái Bình;
– Lưu: VT, KTTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

 

 

                           Đặng Trọng Thăng

……………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai