Tải Bảng giá đất tỉnh Gia Lai 2020

Nghị quyết 201/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo đó, Bảng giá đất tỉnh Gia Lai 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này.

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH GIA LAI 2020

     Ngày 11 tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 201/NQ-HĐND năm 2019 thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

     Nghị quyết 201/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo đó, Bảng giá đất tỉnh Gia Lai 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này.

     Dưới đây là nội dung Nghị quyết 201/NQ-HĐND:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 201/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2637/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh xin ý kiến về việc xem xét thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

(Có bảng giá các loại đất của các huyện, thị xã, thành phố kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 11/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;

– Ủy ban TVQH;
– VPQH; VPCP;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Các đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
– HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
– Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
– Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp;
– Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                                 Dương Văn Trang

 

……………………………………………………………………..

>>> Tải Nghị quyết 201/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Gia Lai 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 201/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Gia Lai 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai