Tải Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020

Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó, Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này;

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH THUẬN 2020

     Ngày 19 tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh;

     Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó, Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này;

     Dưới đây là nội dung Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 85/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trưởng quy định chi tiết phương pháp định giá; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất;

Xét Tờ trình số 4658/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 148/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (kèm theo bảng giá đất các loại).

Điều 2. Trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường có biến động, cần phải điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– Ban Công tác Đại biểu – UBTV Quốc hội;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND, UBND,
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
– Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
– Các Ban HĐND tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
– Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Website Chính phủ;
– Trung tâm Thông tin tỉnh;
– Lưu: VT. TH (Tấn Duy 09b)

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                        Nguyễn Mạnh Hùng

 

…………………………………………………………………………………

>>> Tải Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai