Tải Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu 2020

Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu 2020 được áp dụng căn cứ quy định tại Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu như sau:

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU 2020

     Ngày 6 tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024;

     Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 và Bảng giá đất được thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, theo đó, Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này.

     Dưới đây là nội dung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2024; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2024 (đính kèm Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 Nơi nhận:
– UBTVQH (báo cáo);

– Chính phủ (báo cáo);
– Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Sở Tài nguyên và Môi trường;
– TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Lưu (NH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

  Phạm Văn Thiều

………………………………………………………………………………

>>> Tải Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai