Tải Bảng giá đất tỉnh An Giang 2020

Quyết định 70/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó đây là căn cứ để áp dụng Bảng giá đất tỉnh An Giang 2020;

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH AN GIANG 2020

     Ngày 23 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh;

     Quyết định 70/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó đây là căn cứ để áp dụng Bảng giá đất tỉnh An Giang 2020;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 70/2019/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 70/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019 và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám  đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
– Website Chính phủ; Website tỉnh An Giang;
– Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
– Lưu: VT, P.KTTH, TT.Công báo – Tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                      Lê Văn Nưng

 

…………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 70/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất tỉnh An Giang 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 70/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất tỉnh An Giang 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai