• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND có hiệu lực từ thời điểm ban hành, từ ngày 13/3/2020, Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 áp dụng theo Nghị quyết này;

 • Tải Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023
 • Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023
 • Pháp Luật Đất Đai
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG 2023

1. Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 quy định tại văn bản nào?

     Ngày 13 tháng 03 năm 2020, HĐND Thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

     Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND có hiệu lực từ thời điểm ban hành, do đó, từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2024. Như vậy Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này. 

2. Nội dung bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023

     Dưới đây là nội dung Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/2020/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 1284/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 theo các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

  Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Các các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN
các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, và Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 
                               Nguyễn Nho Trung

 

..........................................................................

> Tải Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND về Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023

3. Trường hợp sử dụng bảng giá đất tại Đà Nẵng

     Bảng giá các loại đất được UBND tại Đà Nẵng quy định nêu trên sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND về Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178