Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng"

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/2008/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị – Nông thôn tại công văn số 53/VQH – QHXD2 ngày 30 tháng 01 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng :

“QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”. Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng )- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1 – 1997.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3

– VP Chính Phủ
– Công báo
– Vụ Pháp chế
– Lưu VP, Vụ KHCN

BỘ TRƯỞNG

 

      Nguyễn Hồng Quân

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD

QCXDVN 01: 2008/BXD

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Vietnam Building Code.

Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning

 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch đô thị – nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi áp dụng

1.2 Giải thích từ ngữ

1.3 Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn

1.4 Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng

CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN

2.1 Quy hoạch không gian vùng

2.2 Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị

2.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

2.4 Quy hoạch các đơn vị ở

2.5 Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị

2.6 Quy hoạch cây xanh đô thị

2.7 Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng

2.8 Thiết kế đô thị

2.9 Quy hoạch không gian ngầm

2.10 Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị

2.11 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

3.1 Các quy định chung đối với quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

3.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng

3.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị

3.4 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn

CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4.1 Các quy định chung về quy hoạch giao thông

4.2 Quy hoạch giao thông vùng

4.3 Quy hoạch giao thông đô thị

4.4 Quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC  47

5.1 Khu vực bảo vệ công trình cấp nước

5.2 Quy hoạch cấp nước vùng

5.3 Quy hoạch cấp nước đô thị

5.4 Quy hoạch cấp nước điểm dân cư nông thôn

CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG

6.1 Các quy định chung

6.2 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang vùng

6.3 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang đô thị

6.4 Quy hoạch thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang điểm dân cư nông thôn

CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

7.1 Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện

7.2 Quy hoạch cấp điện vùng

7.3 Quy hoạch cấp điện đô thị

7.4 Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn

PHỤ LỤC

………………………………………………………………………………….

>>> Tải Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng” quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.