Những thay đổi về mức lương tối thiểu vùng 2021

Theo quy định tại BLLĐ 2019 thì mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ được xác lập theo vùng và ấn định theo tháng, giờ, bỏ tiêu chí xác lập theo ngành.

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2021

Câu hỏi của bạn:

Chào Luật sư, tôi nghe nói mức lương tối thiểu vùng năm sắp tới sẽ không thay đổi, vậy tôi muốn hỏi Luật sư về vấn đề này. Mong Luật sư có thể giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn. 

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về mức lương tối thiểu vùng 2021. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức lương tối thiểu vùng 2021 như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Mức lương tối thiểu vùng 2021 là gì?

     Mức lương tối thiểu vùng được hiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận. Tùy vào điều kiện kinh tế xã hội mà mức lương tối thiểu vùng sẽ được Chính phủ quy định theo từng năm. 

    Mức lương tối thiểu vùng 2021 là mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ xác định, được áp dụng trên phạm vi cả nước trong năm 2021. 

     Hiện nay mức lương tối thiểu vùng 2021 tuy chưa được xác định cụ thể nhưng đã được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Mức lương tối thiểu vùng 2021

Mức lương tối thiểu vùng 2021

2. Những thay đổi của mức lương tối thiểu vùng 2021 theo Bộ luật Lao động 2019

     Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau về mức lương tối thiểu vùng: 

Điều 91. Mức lương tối thiểu

1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

     Như vậy nếu Bộ luật Lao động 2012 xác định mức lương tối thiểu vùng theo theo giờ, ngành và vùng thì đến Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ được xác lập theo vùng và ấn định theo tháng, giờ.

     Không chỉ có vậy, dựa vào quy định trên ta còn có thể thấy rõ, Chính phủ sẽ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, bãi bỏ quy định về việc mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại Bộ luật Lao động 2012 trước đây.

     Đồng thời, tại Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định chi tiết các căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng sẽ dựa trên:

 • Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;

 • Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường;

 • Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế;

 • Quan hệ cung, cầu lao động;

 • Việc làm và thất nghiệp;

 • Năng suất lao động;

 • Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

3. Dự kiến mức lương tối thiểu vùng 2021 

     Trong phiên họp diễn ra vào ngày 05 tháng 08 năm 2020, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu với phương án “tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng đến năm 2020 đết hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021). Chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng.”

    Trong phiên họp này, với 9 trên 13 thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu, kết quả cả 9 phiếu (chiếm 69,2%) đều đồng ý với phương án hội đồng đưa ra. Các thành viên không tham gia bỏ phiếu đều là đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do đại diện của người lao động chưa đồng ý với phương án được đưa ra bỏ phiếu.

     Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả trên. 

    Như vậy, nhiều khả năng mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ tiếp tục thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng 2020 được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP:

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

     Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại mặc dù chưa có văn bản chính thức nào từ Chính phủ nhưng nhiều khả năng mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ tiếp tục được thực hiện theo năm 2020 như sau:

 • Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

 • Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

 • Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

 • Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

     Mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng theo từng địa bàn, những địa bàn này sẽ được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức lương tối thiểu vùng 2021

Tình huống tham khảo: 

Công ty tôi có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội nhưng nhiều lao động của công ty làm việc ở vùng 2, vùng 3. Như thế thì công ty tôi có được áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2, vùng 3 để làm căn cứ trả lương cho các lao động này không? Tôi mong Luật sư sẽ giải đáp giúp, tôi xin cảm ơn.

     Trong trường hợp này, Điều 4 Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ có quy định như sau:

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

     Như vậy trong trường hợp này, công ty của bạn đang có trụ sở tại Thành phố Hà Nội và các chi nhánh khác tại vùng 2, vùng 3. Vậy thì đối với các chi nhánh ở vùng 2, vùng 3 thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định ở địa bàn đó. 

     KẾT LUẬN: Tính đến thời điểm này dù chưa đưa ra một văn bản Chính thức nào nhưng nhiều khả năng mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ tiếp tục áp dụng như năm 2020. Để nắm được được các thông tin liên quan đến mức lương tối thiểu vùng 2021, bạn hãy thường duyên theo dõi các bài viết từ website Luật Toàn Quốc, chúng tôi sẽ luôn cập nhật và nắm bắt tình hình mới nhất của pháp luật. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mức lương tối thiểu vùng 2021:

Tư vấn qua tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mức lương tối thiểu vùng như: cách thức áp dụng, điều kiện áp dụng… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về thủ tục sang tên xe không cần giấy tờ mua bán. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh