Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở theo quy định

 Như vậy, mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở đối với giá đình bạn thì bạn sẽ được bồi thường về đất ở và nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo...

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

Câu hỏi của bạn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

     Tôi hiện đang sinh sống trong ngôi nhà 90m2 đất, đất của tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất dùng để ở. Mới đây, UBND thành phố nơi tôi ở thông báo về việc sẽ thu hồi đất của tôi để mở rộng đường giao thông. Trong đó có nói sẽ bồi thường tiền cho tôi. Tôi xin hỏi: Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở là như thế nào? còn hỗ trợ thêm gì không? Tôi xin trân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở như sau:

1. Căn cứ pháp lý về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

2. Nội dung tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

     Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là vấn đề luôn được quan tâm đặc biệt là về mức bồi thường. Sau đây là các vấn đề cơ bản về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như sau:

2.1. Nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

     Căn cứ vào Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

     Căn cứ vào khoản 1 điều trên, gia đình bạn được thông báo về việc bồi thường như vậy là gia đình bạn đủ điều kiện được quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013 theo quy định. Theo khoản 2, việc bồi thường cho gia đình bạn sẽ được bồi thường theo hai hình thức:

     Trường hợp 1: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích cùng diện tích với loại đất thu hồi là đất ở cho bạn.

     Trường hợp 2: Nếu không có đất như trong trường hợp 1, Nhà nước thực hiện việc bồi thường bằng tiền theo giá cụ thể của loại đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất cho bạn.

Mức bồi thường về đất khi thu hồi đất ở

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

     Như vậy, theo quy định của pháp luật thì gia đình được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở. Bạn sẽ được nhà nước bồi thường theo các hình thức bồi thường được trình bày như trên.

2.2. Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

     Căn cứ Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở đã cụ thể hóa quy định của Điều 74 Luật Đất đai như sau:

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

     Theo quy định, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo một trong 2 phương án sau:

     Phương án 1: Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cư: được áp dụng phương án này khi có 2 điều kiện sau:

     + Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

     + Hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi.

     Phương án 2: Bồi thường bằng tiền: được áp dụng phương án này khi có 2 điều kiện sau:

     + Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

     + Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

     Trên đây là nội dung trình bày cụ thể, đầy đủ các điều kiện để được nhà nước bồi thường khi thu hồi đất ở dưới các hình thức bồi thường bằng đất hoặc bồi thường bằng tiền.

2.3. Tiền đền bù về nhà ở, công trình xây dựng trên đất 

     Căn cứ vào khoản 1 Điều 89 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế. 

     Khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường bắt buộc phải tháo dỡ nhà ở của bạn, như vậy, việc tháo dỡ nhà sẽ được bồi thường như sau:

     Trường hợp 1: Tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không sử dụng được nữa thì gia đình bạn được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn tương đương.

     Trường hợp 2: Tháo dỡ một phần mà phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm việc sử dụng được thì bồi thường như theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

     Giá trị hiện có của nhà ở, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

     Trong đó:

     Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

     G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

     T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

     T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

     Như vậy, mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở đối với giá đình bạn thì bạn sẽ được bồi thường về đất ở và nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo quy định của pháp luật. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết Mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở theo quy định, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Nguyễn Thái