Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở theo quy định

 Như vậy, mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở đối với giá đình bạn thì bạn sẽ được bồi thường về đất ở và nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo...

Câu hỏi của bạn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở:

     Tôi hiện đang sinh sống trong ngôi nhà 90m2 đất, đất của tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất dùng để ở. Mới đây, UBND thành phố nơi tôi ở thông báo về việc sẽ thu hồi đất của tôi để mở rộng đường giao thông. Trong đó có nói sẽ bồi thường tiền cho tôi. Tôi xin hỏi: Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở là như thế nào? còn hỗ trợ thêm gì không? Tôi xin trân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

     Căn cứ vào Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

     Căn cứ vào khoản 1 điều trên, gia đình bạn được thông báo về việc bồi thường như vậy là gia đình bạn đủ điều kiện được quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013 theo quy định. Theo khoản 2, việc bồi thường cho gia đình bạn sẽ được bồi thường theo hai hình thức:

     Trường hợp 1: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích cùng diện tích với loại đất thu hồi là đất ở cho bạn.

     Trường hợp 2: Nếu không có đất như trong trường hợp 1, Nhà nước thực hiện việc bồi thường bằng tiền theo giá cụ thể của loại đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất cho bạn.

 Như vậy, theo quy định của pháp luật thì gia đình được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở. Bạn sẽ được nhà nước bồi thường theo các hình thức bồi thường được trình bày như trên.

2. Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

     Căn cứ Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở đã cụ thể hóa quy định của Điều 74 Luật Đất đai như sau:

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

     Theo quy định, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo một trong 2 phương án sau:

     Phương án 1: Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cư: được áp dụng phương án này khi có 2 điều kiện sau:

     + Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

     + Hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi.

     Phương án 2: Bồi thường bằng tiền: được áp dụng phương án này khi có 2 điều kiện sau:

     + Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

     + Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

     Trên đây là nội dung trình bày cụ thể, đầy đủ các điều kiện để được nhà nước bồi thường khi thu hồi đất ở dưới các hình thức bồi thường bằng đất hoặc bồi thường bằng tiền.

Mức bồi thường về đất khi thu hồi đất ở

 3. Tiền đền bù về nhà ở, công trình xây dựng trên đất 

     Căn cứ vào khoản 1 Điều 89 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế. 

     Khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường bắt buộc phải tháo dỡ nhà ở của bạn, như vậy, việc tháo dỡ nhà sẽ được bồi thường như sau:

     Trường hợp 1: Tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không sử dụng được nữa thì gia đình bạn được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn tương đương.

     Trường hợp 2: Tháo dỡ một phần mà phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm việc sử dụng được thì bồi thường như theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

     Giá trị hiện có của nhà ở, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

     Trong đó:

     Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

     G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

     T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

     T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

     Như vậy, mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở đối với giá đình bạn thì bạn sẽ được bồi thường về đất ở và nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo quy định của pháp luật. 

4. Tình huống tham khảo: Đất chưa có sổ đỏ khi thu hồi có được bồi thường không?

     Tôi có câu hỏi xin được tư vấn về thu hồi đất và bồi thường về đất cụ thể như sau: Tháng 4/2016 UBND huyện ra thông báo thu hồi 175m2 của gia đình tôi để giao cho CTCP TA xây dựng khu du lịch sinh thái và không bồi thường cho gia đình tôi do chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi có xin hỏi việc thu hồi đất đối với gia đình tôi như vậy có đúng không? Tôi xin cảm ơn!

     Theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013, điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đó là: đang sử dụng đất không phải dưới hình thức thuê trả tiền hàng năm; đất được cấp Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

     Do đó, nếu thửa đất của gia đình bạn chưa được cấp sổ đỏ nhưng nếu đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ thì vẫn có thể được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn.

     Đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ được hiểu là sử dụng đất ổn định, lâu dài, có một trong các loại giấy tờ theo quy định của Luật đất đai hoặc không có giấy tờ nhưng sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

     Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, do vậy bạn cần đối chiếu với các quy định trên xem trường hợp của mình có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận không, nếu đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thì bạn sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở: trình tự thủ tục thu hồi đất, các khoản bồi thường khi thu hồi đất, thẩm quyền thu hồi đất… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Thái