Giá thuê nhà ở công vụ tại Trà Vinh 2020

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định 36/2019/QĐ-UBND trong đó quy định về giá thuê nhà ở công vụ tại Trà Vinh;

GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TẠI TRÀ VINH

     Ngày 26 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

     Quyết định 36/2019QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2020;

     Dưới đây là nội dung Quyết định về giá thuê nhà ở công vụ tại Trà Vinh:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 36/2019/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/01/2020 và thay thế Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Bộ Xây dựng;

– Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– BLĐVP UBND tỉnh;
– Website Chính phủ;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Các Phòng: KT, THNV, BTCD-NC;
– Lưu: VT, Phòng CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                Nguyễn Trung Hoàng

 

……………………………………………………………………..

>>> Tải Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở công vụ tại Trà Vinh 2020

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về giá thuê nhà ở công vụ tại Trà Vinh 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai