CÓ ĐƯỢC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Khi người lao động đã có đủ thời gian đóng BHXH đủ 20 năm những chưa đến tuổi nghỉ hưu theo tiêu chuẩn...nghỉ hưu trước tuổi được không và điều kiện...

NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Câu hỏi của bạn về nghỉ hưu trước tuổi: 

     Tôi năm nay 54 tuổi, làm việc trong Công ty cổ phần; Thời gian đóng BHXH bắt buộc là 34 năm. Tôi xin hỏi nếu dừng đóng BHXH thì khi đủ chế độ quy định theo luật BHXH có được nghỉ hưu trước tuổi không và mức hưởng được tính như thế nào? Trân trọng!

Câu trả lời của Luật sư về nghỉ hưu trước tuổi:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ hưu trước tuổi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi như sau:

1. Căn cứ pháp lý về nghỉ hưu trước tuổi:

2. Nội dung tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi:

     Dựa vào câu hỏi của bạn, Luật Toàn Quốc hiểu rằng bạn đang có vướng mắc liên quan đến vấn đề nghỉ hưu trước tuổi. Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu khi đó như sau:

2.1 Điều kiên nghỉ hưu trước tuổi

     Điều 55, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

     Đồng thời, Điều 16, thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Theo đó, điều kiện để người lao động được nghỉ hưu trước tuổi với mức hưởng thấp hơn độ tuổi tiêu chuẩn là:

  • Đảm bảo có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61%-80% với độ tuổi:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kin về tui đời đi với nam

Điều kin về tui đời đi với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam từ đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật

     Trong trường hợp của bạn:

  • Bạn đã đóng 34 năm BHXH nên đã đảm bảo điều kiện về thời gian tham gia BHXH
  • Điều kiện về độ tuổi: hiện nay bạn đã 54 tuổi và có ý định nghỉ hưu vào năm 2020 nên điều kiện để bạn được nghỉ hưu trước tuổi đó là bạn phải thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Trong đó, Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi (mức suy giảm là 61%-80%); Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi (mức suy giảm từ 81%); Có đủ 15 năm trở lên làm nghề/công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (mức suy giảm từ 61%).
NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

2.2 Tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

     Tại Điều 56, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

     Theo đó, đối với mức hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu trước tuổi được tính tương tự đối với trường hợp nghỉ hưu đúng độ tuổi tiêu chuẩn nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

     Trường hợp của bạn, bạn đã đóng BHXH được 34 năm, đối với nam, khi nghỉ hưu vào năm 2020 thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 18 năm, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm 2%. Như vậy, mức lương hưu hàng tháng của bạn có thể được xác định khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm lao động trên như sau:

  • 18 năm đầu được tính = 45%
  • 16 năm còn lại tính thêm = 16 x 2% = 32%
  • Trường hợp bạn là lao động nam, nghỉ hưu trước tuổi tiêu chuẩn 60 tuổi là 6 năm = 6 x 2% = 12%
  • Tổng: 45% + 32% = 77% = tối đa 75% – 12% = 63% 

KẾT LUẬN:

     Trong trường hợp của bạn, nếu bạn đã đủ các điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động theo pháp luật quy định (mục 2.1) thì bạn có thể được hưởng mức lương hưu hàng tháng là 63% (mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH).

     Trường hợp bạn không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi mà lại muốn dừng đóng BHXH (đã đủ 20 năm đóng BHXH), đồng thời chưa hưởng BHXH một lần thì có thể thực hiện bảo lưu thời gian 34 năm đóng BHXH cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về nghỉ hưu trước tuổi, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Ngô Hương Li