Chế độ thai sản đối với nam giới theo quy định pháp luật

Tôi là người viên chức nhà nước đang tham gia bảo hiểm. Tôi muốn hỏi về chế độ thai sản đối với nam giới, nộp đơn thì thời gian bao lâu được thụ hưởng...

CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NAM GIỚI

Câu hỏi của bạn về chế độ thai sản đối với nam giới:

     Xin chào Quý công ty! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau:

     Tôi là người viên chức nhà nước đang tham gia bảo hiểm. Tôi muốn hỏi về mức hưởng thai sản nam, và khi tôi nộp đơn thì thời gian bao lâu được thụ hưởng. Tôi ở huyện Đ, tỉnh P. Xin cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư về chế độ thai sản đối với nam giới:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ thai sản đối với nam giới, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chế độ thai sản đối với nam giới như sau:

1. Căn cứ pháp lý về chế độ thai sản đối với nam giới:

2. Nội dung tư vấn về chế độ thai sản đối với nam giới:

     Bạn là viên chức nhà nước đang tham gia bảo hiểm xã hội, vậy nên bạn thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản đối với nam giới khi có vợ sinh con. Vậy khi bạn muốn hưởng chế độ thai sản đối với nam giới, bạn cần phải đáp ứng điều kiện về thời gian nộp hồ sơ xin hưởng chế độ, cũng như đầy đủ hồ sơ giấy tờ,từ đó thời gian hưởng và mức hưởng chế độ sẽ được cơ quan có thẩm quyền chi trả cho bạn theo đúng quy định.

2.1, Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

     Căn cứ Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

     Như vậy, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật như trên. Tùy thuộc vào trường hợp của bạn mà thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản áp dụng cho bạn theo như các quy định trên.

2.2, Mức hưởng chế độ thai sản:

     Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

     Như vậy, trường hợp bạn là lao động nam và có vợ tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được áp dụng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho nam giới. Mức hưởng 01 ngày bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Trường hợp vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

     Như vậy, trường hợp vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con nếu bạn đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định pháp luật.

Chế độ thai sản đối với nam giới

2.3, Thủ tục đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với nam giới:

    Căn cứ Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


     Như vậy, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc, bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động (cơ quan nơi bạn làm việc), và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ bạn thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ của bạn cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Và cơ quan bảo hiểm xã hội phải tổ chức chi trả cho bạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động. Như vậy, theo thủ tục thông thường thì bạn sẽ mất nhiều nhất khoảng 65 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đến ngày được tổ chức chi trả chế độ thai sản đối với bạn.

=> Kết luận tư vấn:

     Mức hưởng chế độ thai sản được quy định là mức hưởng 01 ngày bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày đối với trường hợp vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội; hoặc là mức trợ cấp một lần khi sinh con là 02 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội. Sau khoảng thời gian nhiều nhất là 65 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc đến khi được cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức chi trả, bạn sẽ nhận được số tiền hưởng chế độ thai sản theo quy định.

 Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Chế độ thai sản đối với nam giới, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang