Các trường hợp phải đăng kí đất đai

Các trường hợp phải đăng kí đất đai bao gồm đăng kí đất đai lần đầu và dăng kí biến động đất đai được quy định tại Điều 95 Luật đất đai 2013 bao gồm:

TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐĂNG KÍ ĐẤT ĐAI

Câu hỏi của bạn về trường hợp phải đăng kí đất đai:

     Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp giúp đó là: trường hợp nào thì phải đăng kí đất đai? Nếu không đăng kí có bị phạt không? Mong được Luật sư giải đáp! Trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về trường hợp phải đăng kí đất đai:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trường hợp phải đăng kí đất đai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trường hợp phải đăng kí đất đai như sau:

1. Cơ sở pháp lý về trường hợp phải đăng kí đất đai:

2. Nội dung tư vấn về trường hợp phải đăng kí đất đai:

     Đăng kí đất đai là bắt buộc với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Các trường hợp phải đăng kí đất đai và mức xử phạt đối với trường hợp không đăng kí đất đai được quy định như sau:

2.1 Trường hợp phải đăng kí đất đai lần đầu

Khoản 3 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định:

3. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

d) Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Căn cứ quy định trên, các trường hợp phải đăng kí đất đai lần đầu bao gồm:

 • Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;
 • Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;
 • Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
 • Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

trường hợp phải đăng kí đất đai

2.2 Trường hợp đăng kí biến động

Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định:

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

m) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

     Theo đó, đăng kí biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi đối với các trường hợp:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
 • Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;
 • Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

     Thủ tục đăng kí biến động đất đai phải được thực hiện trong thời hạn pháp luật quy định. Cụ thể tại Khoản 6 Điều 95 quy định:

6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

     Như vậy, đối với một số trường hợp phải đăng kí biến động do người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình hay người sử dụng đất được phép đổi tên…thì thời hạn đăng kí biến động là 30 ngày, kể từ ngày có biến động; riêng trường hợp thừa kế QSDĐ thì thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày phân chia xong QSDĐ.

trường hợp phải đăng kí đất đai

2.3 Mức xử phạt khi không đăng kí đất đai

Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 17. Không đăng ký đất đai

1. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật đất đaitại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đaimà không thực hiện đăng ký biến động;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đaimà không thực hiện đăng ký biến động.

3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

     Như vậy, căn cứ quy định trên, trường hợp không đăng kí đất đai lần đầu và không đăng kí biến động đất đai thì bị phạt như sau:

 • Đối với trường hợp không đăng kí đất đai lần đầu:
  • Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, không thực hiện đăng kí đất đai lần đầu thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;
  • Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, không thực hiện đăng kí đất đai lần đầu thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;
 • Đối với trường hợp không đăng kí biến động đất đai:
  • Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn 30 ngày sau khi có biến động, không thực hiện đăng kí biến động đất đai thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;
  • Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn 30 ngày sau khi có biến động, không thực hiện đăng kí biến động đất đai thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

     Tuy nhiên, mức xử phạt nêu trên áp dụng đối với đất tại khu vực nông thôn, tại khu vực đô thị thì áp dụng mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt tại khu vực nông thôn.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trường hợp phải đăng kí đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai