Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh được quy định như thế nào?

Điều 6 Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định về vấn đề bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh cụ thể như sau:

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT Ở TẠI BẮC NINH

Kiến thức của bạn:

Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh:

     Điều 6 Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh như sau:

1. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở (Thực hiện khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh

Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh

2. Diện tích còn lại đủ điều kiện để ở sau khi Nhà nước thu hồi đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

     2.1 Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ: Diện tích đất còn lại sau khi Nhà nước thu hồi đất từ 40 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5 m thì được tiếp tục sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     2.2 Đối với đất ở nông thôn không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này: Diện tích đất còn lại sau khi Nhà nước thu hồi từ 70 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 4 m thì được tiếp tục sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     2.3 Trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn kích thước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì khuyến khích người sử dụng đất có phần diện tích đất còn lại thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất liền kề. Sau khi nhận chuyển đổi, chuyển nhượng thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới phải đảm bảo theo quy định. Trường hợp không thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng thì Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất theo quy định.

     2.4 Trường hợp diện tích đất ở sau khi Nhà nước thu hồi đáp ứng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng khó sử dụng, người sử dụng đất có nguyện vọng đề nghị thu hồi hết thửa thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình duyệt theo quy định.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!