Mẫu biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm

Tham khảo bài viết để tải mẫu biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm

MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ YÊU CẦU TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
                     ——–

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    —————

Số:      /BB-VPHC

                                                 …, ngày…tháng… năm …

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng,

bộ phận công trình xây dựng vi phạm

(Đối với công trình đã kết thúc thi công xây dựng)

Hôm nay, hồi……giờ……ngày……tháng……năm……., tại…………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà: ……………………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………

2. Ông/Bà: ……………………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………

Với sự chứng kiến của:

1. Ông/Bà: ……………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………

2. Ông/Bà: ……………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………..

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:

Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….…………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………Quốc tịch:……..…………………..……………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND(Hộ chiếu)/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh:…

Cấp ngày:………………………………………….………………Nơi cấp:…………….………………………………

mẫu biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:……………………………………………………………….………………

Quy định tại:…………………………………………………………………………………………..……………………

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại (nếu có):………………………………………………………………………………..

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức hoặc người đại diện cá nhân/tổ chức vi phạm: ……………………………………………………………………………………………………………..……….………

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:…………………………………………………………………….

Chúng tôi yêu cầu …………………………………………………………. :

Hết thời hạn……………..ngày kể từ ngày lập biên bản hoặc kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ông (bà)/tổ chức ………………………………………………..……………..không thực hiện các yêu cầu nêu trên thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật.

Biên bản lập xong hồi…….giờ……ngày…..tháng……năm……, gồm…..tờ, được lập thành……bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)/tổ chức/ đại diện cá nhân (tổ chức) vi phạm 01 bản.

Ông (bà)/tổ chức có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến………………………trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản này hoặc gửi văn bản giải trình cho………………………… trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản này. Hết thời hạn này, coi như ông(bà)/tổ chức…………………….không có yêu cầu giải trình.

Ghi chú: Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm vắng mặt hoặc không ký vào biên bản.

 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN

                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                      NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

THI CÔNG XÂY DỰNG

      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                   ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
                               PHƯỜNG, Xà

                                       (Nếu có)

                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                                            

                                                 NGƯỜI CHỨNG KIẾN

                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

       

>>> Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng

Liên kết ngoài tham khảo: