Mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Tham khảo bài viết để tải mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và cập nhật các mẫu văn bản mới nhất

MẪU BIÊN BẢN NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM

UBND xã (phường, thị trấn)…
Thanh tra xây dựng 

(cán bộ quản lý trật tự xây dựng)

               ******

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 *******

Số: …………/BB-TTrXD

                                     ……, ngày…… tháng…… năm .…

 

BIÊN BẢN

NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số……/2007/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Hôm nay, hồi ……giờ…… ngày…… tháng…… năm 200… tại………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Thanh tra xây dựng (hoặc cán bộ quản lý trật tự xây dựng) phường (xã, thị trấn)……….. gồm:

(Ghi rõ họ tên, chức vụ của từng cán bộ Thanh tra tham gia lập biên bản)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

* Lực lượng phối hợp (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm

Mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm

2. Ông/bà (hoặc tổ chức):………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Là Chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………. ngách…… ngõ……………… đường phố (thôn, xóm)………………………… tổ………… phường (xã, thị trấn)……………….. quận (huyện)………………… thành phố……………………….

Và nhà thầu xây dựng là:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức):…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã có hành vi vi phạm sau (ghi rõ từng nội dung vi phạm):…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng:

a) Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;

b) Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản;

4. Sau thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập Biên bản, nếu không kịp thời thực hiện những nội dung yêu cầu theo Biên bản này thì sẽ bị đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được để lại cho mỗi người có tên cùng nghe nhất trí, ký tên và thực hiện./.

Ghi chú: Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng không ký Biên bản hoặc vắng mặt thì Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành.

 

CHỦ ĐẦU TƯ

(hoặc đại diện cá nhân, tổ chức vi phạm)
(Ký và ghi rõ họ, tên

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

           

                  Đại diện nhà thầu thi công xây dựng

>>> Tải mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Liên kết ngoài tham khảo: