Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công 2019

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công 2019Đánh giá bài viết Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công     Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công cho thân nhân người có công với cách mạng đã hưởng chế độ hỗ trợ sau đó từ trần theo mẫu số […]

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công 2019
Đánh giá bài viết

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công

    Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công cho thân nhân người có công với cách mạng đã hưởng chế độ hỗ trợ sau đó từ trần theo mẫu số 1C ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CPNghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; hồ sơ, thẩm quyền, quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, một số chế độ đãi ngộ khác và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Mẫu số 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ
theo Nghị định số ……/2018/NĐ-CP ngày…tháng… năm 2018 của Chính phủ
(Áp dụng đối với thân nhân người có công với cách mạng đã hưởng chế độ hỗ trợ sau đó từ trần, quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số ……/2018/NĐ-CP)

1. Phần khai về thân nhân đối tượng

Họ và tên …………………………………………. Bí danh ………………… Nam, nữ……………..

Ngày, tháng, năm sinh …….……/….; Số CMTND (Hộ chiếu):……………………………….

Nơi cấp…………………………………………………… ; Ngày, tháng, năm cấp: ……/……/…….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:…………………………………………………………………………..

Quan hệ với đối tượng kê khai dưới đây là:…………………………………………………………

2. Phần khai về đối tượng

Họ và tên……………………………………………….. Bí danh…………….. Nam, nữ…………….

Ngày, tháng, năm sinh……../…../….; (sống, chết); Số CMTND (Hộ chiếu)……………………

Nơi cấp ………………………….; Ngày, tháng, năm cấp: ………………………/…………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:…………………………………………………………………………..

Từ trần: Ngày… .tháng…… năm…… tại:………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: (1)……………………………………………………………………………………….

Đã được hưởng chế độ hỗ trợ đối với người Việt Nam có công với cách mạng b dừng hưởng chế độ do định cư ở nước ngoài, theo Quyết định số………….ngày……tháng….năm………. ; nơi cấp        

Các giấy tờ còn lưu giữ:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Ngày…. tháng….. năm ……..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú: (1) Ghi theo các nhóm đối tượng được quy định trong pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ.

>> Tải don-de-nghi-huong-che-do-ho-tro-cho-nguoi-co-cong

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người có công, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung