Tải quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

Vote QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ BHXH Quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành […]

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ BHXH

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bãi bỏ Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa, Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

BẢO HIỂM XÃ HỘI ………..

BẢO HIỂM XÃ HỘI  ………………..

 

Số: ……………/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………, ngày …… tháng ….năm …….

MÃ SỐ BHXH……….

 

Mẫu số 06A-HSB

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chế độ ………………(1)

 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ………………………….

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ……………………………….;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ (1)……………. đối với ông/bà……………………;

Xét đề nghị của ……(2)…………………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lại chế độ (1)………………… đối với ông/bà ……………………..;

Hưởng chế độ từ ………/……../……….;

Lý do điều chỉnh: (3)

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung điều chỉnh: (4) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày …….. tháng ……. năm …….

Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi (5) gồm:

– ……………………………………………………………………………… đồng;

Cộng: ………………………………………………………………………. đồng.

(Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………đồng)

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH …….(6) ……………… và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Ông/Bà tại Điều 1;

– Lưu hồ sơ.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn kê khai quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

– Mẫu số 06A-HSB được dùng để điều chỉnh các yếu tố gốc đối với các chế độ BHXH của người hưởng (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thì sử dụng mẫu số 08C-HSB, nếu điều chỉnh chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phát hoặc tổng hợp thì sử dụng các mẫu từ số 03E-HSB đến 03N-HSB; trường hợp điều chỉnh mức hưởng chế độ tuất thì ghi tên của thân nhân);

– (1) Ghi rõ loại chế độ được điều chỉnh;

– (2) Ghi tên Bộ phận/Phòng đề xuất;

– (3) Lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do và căn cứ điều chỉnh như: nếu do tính sai thì ghi tính sai, nếu điều chỉnh mức hưởng thì ghi rõ căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; thay đổi cá biệt về chính sách, căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào…

– (4) Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH…; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thì phải có thêm nội dung diễn giải cách tính lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại Bản Quá trình đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải thu hồi hoặc thay đổi thời điểm hưởng…

– (5) Nếu được truy lĩnh thì không hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại;

– (6) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện điều chỉnh thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận ………” nêu tại Điều 2 bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

Bạn có thể xem chi tiết quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH theo đường link dưới đây:

>>> Tải quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi vềEmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

        Chuyên viên: Hồng Hạnh