Tải Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

Cụ thể, trong quý IV/2017, các cơ sở đào tạo, giáo dục pháp luật phải rà soát toàn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy có nội dung liên quan đến BLHS 2015

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

     Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Tư pháp với các nội dung sau đây:

BỘ TƯ PHÁP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1559/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Hiệu trưởng các Trường Trung cấp Luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng 
Thường trực CP Trương Hòa Bình (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để p/h);
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3b).

BỘ TRƯỞNG


Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9 năm 201của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Tư pháp với các nội dung sau đây:

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

…………………………..

     Bạn có thể tải Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự tại đây: Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

     Tóm lại, Quyết định này được ban hành nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả;

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

     Chuyên viên: An Dương