Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao): TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO) Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..……............ Ngày, tháng, năm sinh: ……

TẢI MẪU TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO)

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1) 

Số: (2)          /TLKH-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ………, ngày….…tháng ……năm 20…

TRÍCH LỤC KẾT HÔN

(BẢN SAO) 

Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..………………

 

Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….……..

Dân tộc: …….……………………………………

Quốc tịch: …….………………………………….

Nơi cư trú: …….………………….…….……….

 

Giấy tờ tùy thân: ….……….……………………..

Họ, chữ đệm, tên chồng: …………..……….

Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….……

Dân tộc: …….………………………………….

Quốc tịch: …….………………………………..

Nơi cư trú: …….………………….……………

 

Giấy tờ tùy thân: ….………….….….……….. 

Đăng ký kết hôn tại (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….

Số……………………. ngày……….. tháng …….. năm ………….

Ghi chú: (4) ………………………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

trích lục kết hôn

Cách điền trích lục kết hôn

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

                Thành phố Thanh Hoá

               UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

          Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi số theo Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

           Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký kết hôn” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

     >>> Tải mẫu trích lục giấy kết hôn

Liên kết tham khảo: