Tải mẫu quyết định phân công điều tra viên 2018

Tải mẫu quyết định phân công điều tra viên 20185 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN 20182 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA3 GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM4 Bạn có thể tải mẫu quyết định phân công điều tra […]

Tải mẫu quyết định phân công điều tra viên 2018
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN 2018

     Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017 TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

…………………………………………………..

…………………………………………………….

 

Mẫu số: 02     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………………….

 

………., ngày ……….. tháng ……….. năm………

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ các điều 36, 37, 38 và 145 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công ông/bà:

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

thuộc Cơ quan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành giải quyết (1)………………………………………………………………………………………………………………… của(2):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nội dung(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………….:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 145 và khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

– VKS ………………………………………………

– ĐTV, Cán bộ điều tra được phân công;

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………………………………

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định phân công điều tra viên 2018 theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định phân công điều tra viên năm 2018

Hướng dẫn kê khai quyết định phân công điều tra viên 2018
(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm.