Tải mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ mới nhất

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

     Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

CHỦ SỞ HỮU NOCV

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:        /QĐ-……..

                                      ……………., ngày     tháng     năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

(Thủ trưởng cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ)

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-… ngày …tháng …. năm ….. của …… về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ tại ………………..;

Theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ ……………………………………….……………………..,

mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thu hồi căn hộ (nhà) công vụ của Ông (Bà) ………………………………………..………..…

Chức vụ: ……………………………………………………………………….………………………………………….

Cơ quan công tác: …………………………………………….…………………………………………….…………

Cụ thể như sau:

1. Địa chỉ: Căn hộ số …………………..….., tại……………………….……………………………………………

2. Tổng diện tích sàn sử dụng nhà ở công vụ là ……… m2(Bao gồm ….. phòng khách, …… phòng bếp, ……. phòng ngủ, …… phòng vệ sinh).

3. Trang thiết bị nội thất trong căn hộ (nhà) công vụ theo đúng các danh mục quy định tại Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …./….. /…. của …….. về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ tại ………………; (Có Phụ lục chtiết kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Ông (Bà) ……………………………………..…….. có trách nhiệm:

a) Trả lại nhà ở công vụ sau 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành;

b) Trả các kinh phí có liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ;

c) Thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà và các dịch vụ như internet, truyền hình cáp, điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác;

d) Bồi thường, sửa chữa những hư hỏng trong căn hộ công vụ và các trang thiết bị trong căn hộ nêu trên (nếu có).

3. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm ký biên bản để tiếp nhận lại căn hộ (nhà) công vụ để bố trí cho thuê theo quy định.

4. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm ký biên bản để tiếp nhận, quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ được thu hồi nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và Ông (Bà) ……………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh … .(để tổ

chức cưỡng chế thu hồi nhà ở công

vụ);
– Lưu: VT, …….. (2b).

………………..


(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,
chức vụ của người ký)

>>> Tải mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

Liên kết tham khảo: