Tải mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá – Luật Toàn Quốc

Mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /GP-BCT

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

 

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………………………………………….(1);

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số……ngày … tháng …. năm …. của……………………………….…(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

1. Cho phép……………………………………………………………………………………………………………….(2)

2. Địa chỉ trụ sở chính……………………………………………………………………………………………………;

Điện thoại………………………………………………….., Fax………………………………………………………..;

3. Địa điểm sản xuất……………………………………………………………………………………………………..;

Điện thoại…………………………………………………………, Fax…………………………………………………..;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ………….do …………cấp ngày……. tháng……. năm……..

5. Được phép chế biến các loại nguyên liệu thuốc lá sau: ……………………..(4)

6. Năng lực chế biến………………………………………(5) tấn nguyên liệu/năm

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

…………………………………..(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày….. tháng …. năm……./.

Nơi nhận:

– ……. (2);

– ……… (6);

– Lưu: VT, ….(3)

 

BỘ TRƯỞNG

(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

 

mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Hướng dẫn sử dụng mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép.

(4): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá chế biến (ví dụ: thuốc lá sợi, thuốc lá tấm, lá tách cọng…)

(5):Công suất thiết kế của dây chuyền thiết bị đồng bộ để chế biến nguyên liệu thuốc lá.

(6): Tên các tổ chức có liên quan.

>>> Tải Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

     Trên đây là mẫu Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: