Tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn: Khi nộp đơn, chúng tôi nộp kèm theo các tài liệu, chứng cứ sau: Bản gốc Giấy chứng nhận kết hôn, Bản sao Giấy khai sinh

TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc : Xin ly hôn)

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ……………….

Họ và tên người khởi kiện: ………………………………… Sinh năm: …………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ (nếu đề nghị Tòa án liên hệ qua điện thoại): ……………………………

Họ và tên người bị kiện: ………………………………… Sinh năm: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người bị kiện:

1. Về quan hệ hôn nhân: (Trình bày: Vợ chồng kết hôn ngày, tháng, năm nào? Có đăng ký kết hôn hay không? Nếu có thì tại UBND xã/phường nào? Kết hôn trên cơ sở có tự nguyện tìm hiểu hay không? Quá trình chung sống với vợ chồng có hạnh phúc hay không? Đến thời điểm nào thì phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân của mâu thuẫn? Có thời điểm nào sống ly thân hay không? Đến nay xác định có còn tình cảm hay không?)

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày……………….. tháng ……… năm …………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Vì vậy, tôi xin được ly hôn với …………………………………………………………………..

2. Về con chung: (Trình bày: Vợ chồng có con chung hay không? Nếu có thì có mấy con chung? Họ tên, ngày tháng năm sinh của con/các con? Hiện nay con đang ở với ai? Yêu cầu giải quyết như thế nào?)

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… .

3. Về tài sản chung : (Trình bày: Vợ chồng có tài sản chung hay không? tự giải quyết hay đề nghị Tòa án giải quyết? Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì trình bày rõ nguồn gốc, hiện trạng, giá trị tài sản và yêu cầu giải quyết về tài sản như thế nào? Ngoài quyền lợi về tài sản, có nghĩa vụ đối với các khoản nợ nào hay không?)

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

                   …………., ngày ….. tháng ….. năm ……

                                                                                  Người khởi kiện

                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

đơn khởi kiện ly hôn

Khi nộp đơn, chúng tôi nộp kèm theo các tài liệu, chứng cứ sau:

  1. Bản gốc Giấy chứng nhận kết hôn
  2. Bản sao Giấy khai sinh của con chung
  3. Bản sao chứng minh nhân dân của vợ, chồng
  4. Bản sao sổ hộ khẩu gia đình.
  5. Giấy tạm trú, đơn xác nhận nơi sinh sống có xác nhận của công an phường sở tại
  6. Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, nhà đất, thỏa thuận phân chia (nếu có)

(Bản sao là bản Phô tô có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

     >>> Tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Liên kết tham khảo: