Tải mẫu công văn đề nghị cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mẫu công văn đề nghị cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu công văn đề nghị cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..
V/v…………….(6)………

                                  ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

                    Kính gửi: ………………………….(1b)……………………………..…………….

Căn cứ ………………………………….………..(7) …………………………………………..…………….;

Căn cứ Mệnh lệnh số ……………./ML-BTTM ngày …………….. của Bộ Tổng Tham mưu về việc phê duyệt kế hoạch vận chuyển của (1)… ;

Căn cứ vào hợp đồng số ………. giữa …. (2) và đơn vị ….. về việc mua bán vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ vào hợp đồng số ………. giữa …. (2) và đơn vị ….. về việc thuê vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (áp dụng trong trường hợp thuê vận chuyển),

Để thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng kể trên, ….(2)… đề nghị …..(1)…. xem xét cấp Mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo kế hoạch sau:

1. Số lượng chủng loại, nơi giao, nơi nhận.

2. Áp tải, người điều khiển phương tiện, phương tiện.

3. Tuyến đường vận chuyển.

(Trường hợp có nhiều chủng loại, nơi giao, nơi nhận, người áp tải, người điều khiển phương tiện, phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển, xây dựng thành phụ lục)

4. Thời gian thực hiện từ ngày …. đến ngày …. tháng …. năm ….

Đơn vị cam kết chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009; Quy chuẩn 02:2008/BCT; Thông tư số ……./2013/TT-BQP ngày……../ …/2013 của Bộ Quốc phòng và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

Nơi nhận:

– ……………………;

– Lưu: VT, …; H01

………..(8)……….
(Chữ ký, dấu)

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số … /(4) ngày    tháng    năm    của ….(2)…….)

1. Số lượng, chủng loại, nơi giao, nơi nhận, người áp tải, người điều khiển, phương tiện vận chuyển

TT

Chủng loại sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Nơi nhận

Nơi giao

Phương tiện

Người điều khiển phương tiện

Người áp tải

                 
           
           


2. 
Tuyến đường vận chuyển

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu công văn đề nghị cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp:

(1) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản trực tiếp;

(1b) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản trực thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền cấp phép vận chuyển: Bộ Tổng Tham mưu, quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, binh chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cục Cảnh sát biển;

(2) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xin cấp phép vận chuyển

(3), (4), (5), (6), (7) như Mẫu số 01;

(8) Chức vụ người ký (Giám đốc, Chỉ huy trưởng, Phó giám đốc kỹ thuật, kinh doanh, Chỉ huy phó phụ trách tham mưu).

>>> Tải mẫu công văn đề nghị cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Liên kết tham khảo: