Phân chia di sản theo di chúc như thế nào?

Phân chia di sản theo di chúc. Căn cứ vào Điều 659 BLDS, việc phân chia di sản được thực hiện như sau: 1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí

KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Xin cho tôi hỏi, ông ngoại tôi mất đã lâu có để lại di chúc chỉ có tên 3 người con trai, không có tên 2 người con gái. Vậy thì 2 người con gái đó có được hưởng tài sản không và mức hưởng như thế nào ạ. Xin được nhận tư vấn. Trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không được hiểu như thế nào?

     Theo quy định tại Điều 624 BLDS 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

     Như vậy, việc lập di chúc chinh là để thể hiện mong muốn và nguyện vọng của một người đối với những tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người đó sau khi người đó chết sẽ được phân chia cho ai, phân chia như thế nào. Vậy trường hợp không có di chúc thì phân chia như thế nào? Không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không? Có trường hợp nào không có tên trong di chúc mà vẫn được hưởng thừa kế?

2. Không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không?

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo một trong hai hình thức: chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế theo di chúc.

2.1 Chia thừa kế theo pháp luật

Tại các Điều 649, Điều 650 và Điều 651 BLDS 2015 quy định về thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

     Như vậy, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp như: không có di chúc, di chúc không hợp pháp… Và áp dụng phân chia đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc; di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật… Những người được hưởng thừa kế cũng được xác định theo quy định pháp luật đó là theo thứ tự lần lượt hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế thứ ba.

2.2 Chia thừa kế theo di chúc

     Vì di chúc chính là sự thể hiện ý chí của một người về việc tài sản của người đó sẽ được phân chia như thế nào, phân chia cho ai sau khi họ chết đi. Nên trong trường hợp người chết đã để lại di chúc và di chúc đó là di chúc hợp pháp thì việc phân chia thừa kế bắt buộc phải thực hiện theo di chúc, tức là thực hiện những mong muốn, nguyện vọng của người lập di chúc. Theo đó, những người có tên trong di chúc là người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc nếu đáp ứng đủ điều kiện về người thừa kế theo pháp luật.

Cụ thể, tại Điều 613 BLDS 2015 có quy định:

Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

     Theo đó, đối với cá nhân được hưởng thừa kế theo di chúc nếu người đó có tên trong di chúc và còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

    Tuy nhiên, không phải chỉ những người có tên trong di chúc mới được hưởng thừa kế, Bộ luật dân sự cũng có quy định về các trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Hay nói cách khác là những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế, hoặc những trường hợp được hưởng nhiều hơn hoặc ít hơn phần đã được định đoạt trong di chúc. Cụ thể, đó là những trường hợp được quy định tại Điều 644 BLDS 2015:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

     Theo đó, đối với trường hợp của bạn, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể hiểu ông ngoại bạn có 5 người con, trước khi chết ông có lập di chúc trong đó chỉ có tên 3 người con trai còn 2 người con gái không có tên. Do đó, căn cứ quy định pháp luật, di sản mà ông ngoại bạn để lại sẽ được chia thừa kế theo di chúc cho 3 người con trai. Ngoài ra, 2 người con gái có thể trở thành người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nếu 2 người con gái là người chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng không có khả năng lao động. Nếu 2 người con gái không thuộc 2 trường hợp này thì di sản của ông ngoại bạn sẽ chỉ được chia cho 3 người con trai có tên trong di chúc.

KẾT LUẬN: Trên là các quy định của pháp luật về việc phân chia di sản thừa kế. Người có tên trong di chúc là người đượ hưởng thừa kế theo di chúc. Ngoài ra, có trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế đó là trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. 


PHÂN CHIA DI SẢN THEO DI CHÚC

Câu hỏi của bạn:    

 Phân chia di sản theo di chúc.

Câu trả lời của luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phân chia di sản theo di chúc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân chia di sản theo di chúc như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn phân chia di sản theo di chúc:

     Căn cứ vào Điều 659 BLDS, việc phân chia di sản được thực hiện như sau:

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Phân chia di sản theo di chúc      

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.      

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

     Như vậy, khi phân chia di sản theo di chúc thì phụ thuộc vào nội dung di chúc. Nếu người để lại di sản có phân chia rõ phần của từng người thì tiến hành phân chia, trường hợp không nói rõ thì chia đều cho những người thừa kế. Khi xác định phân chia di sản theo hiện vật thì hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại, còn lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phân chia di sản theo di chúc:

Tư vấn qua Tổng đài 1006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về phân chia di sản, đối tượng được hưởng di sản, thời hiệu khởi kiện chia di sản, các nghĩa vụ của người được hưởng di sản hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục phân chia di sản mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về phân chia di sản theo di chúc về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về phân chia di sản theo di chúc. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về phân chia di sản theo di chúc như: thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc; soạn thảo, công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế theo di chúc…

Liên kết ngoài tham khảo:

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Việt Anh