Hợp đồng ủy quyền theo quy định của BLDS 2015

Hợp đồng ủy quyền theo quy định của BLDS 2015. Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015

Hợp đồng ủy quyền (hay giấy ủy quyền) là một trong những văn bản khá phổ biến trong các quan hệ dân sự, hành chính, đất đai, hình sự…Vậy các nội dung liên quan đến hợp đồng ủy quyền được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Hợp đồng ủy quyền

     Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Thời hạn của hợp đồng ủy quyền

     Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

3. Hợp đồng ủy quyền lại

     Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

 • Có sự đồng ý của bên ủy quyền
 • Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được

     Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

4. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền

4.1. Quyền của bên được ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền

 • Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

4.2. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền

 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.
hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền

5. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền

5.1. Quyền của bên ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền

 • Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.
 • Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ.

5.2. Nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao. 

6. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

     Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

     Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

     Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

     Bài viết tham khảo:

   Liên hệ Luật sư tư vấn về hợp đồng ủy quyền theo quy định của BLDS 2015

 • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hợp đồng ủy quyền theo quy định của BLDS 2015. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về hợp đồng ủy quyền theo quy định của BLDS 2015 số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về hợp đồng ủy quyền theo quy định của BLDS 2015 tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

     Liên kết ngoài tham khảo:

vote