Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hộiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội2 Nội dung tư vấn về cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội2.1      1. Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng […]

Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Đánh giá bài viết

Cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Kiến thức của bạn:

  • Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

     1. Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

    Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

    Thứ nhất: Đối với trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động đã điều trị nội trú: Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

     Đối với trường hợp có chuyển viện trong quá trình điều trị thì có thêm bản sao hợp lệ giấy chuyển tuyến.

     Đối với trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải cấp giấy ra viện. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho khoảng thời gian người bệnh điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi tử vong được căn cứ vào thời gian ghi trên giấy báo tử theo mu TP/HT/1999-C1 quy định tại Quyết định số 1203-QĐ/1998/TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch.

     Thứ hai: Đối với trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động đang điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

     Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan bảo him xã hội căn cứ s ngày ngh ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

     Thứ ba: Mu và cách ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

     Thứ tư: Kết luận về tình trạng sức khỏe quy định tại khoản 4 Điều này chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ghi trên giấy chứng nhận nghỉ dưng thai và chỉ có giá trị để giải quyết hưởng chế độ thai sản.

Cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

     2. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

   Điều 23 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

    Thứ nhất: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trong hệ thống bảo hiểm xã hội tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

    Thứ hai: Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội địa phương hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc đăng tải công khai trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách các cơ sở được cấp giy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cũng như phạm vi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của cơ sở đó. Kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.