Bộ luật hình sự năm 2022 quy định như thế nào – Luật Toàn Quốc

Bộ luật hình sự năm 2022 quy định như thế nào - Luật Toàn Quốc, Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bộ luật hình sự năm 2022

     Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam với đối tượng điều chỉnh trực tiếp là quan hệ pháp luật giữa nhà nước và người phạm tội khi có sự kiện phạm tội phát sinh. Có thể nói Bộ luật hình sự năm 2022 là công cụ sắc bén trong việc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, từ đó góp phần bảo vệ có hiệu quả độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

     Hiện nay Bộ luật Hình sự hiện hành là Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015). So với Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 có một vài điểm mới sau đây:

     Thứ nhất, Bỏ 8 tội danh: BLHS 2015 bỏ 8 tội: Tội hoạt động phỉ; Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật; Tội kinh doanh trái phép; Tội vi phạm các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế; Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính.

     Thứ hai, BLHS đã tách, nhập, chuyển hóa nhiều tội danh hoặc quy định thêm nhiều tội danh mới: 

     Hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật theo BLHS 1999 là “Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật” nhưng theo BLHS 2015, hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật đã được xử lý trong “Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật”.

     Đối với nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, BLHS 2015 bỏ Tội hoạt động phỉ; bổ sung Tội cướp biển (Điều 302); sửa đổi cơ bản cấu thành của Điều 88 – Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của BLHS 1999.

     Đối với nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người: bổ sung Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (Điều 154).

     Đối với nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: BLHS 2015 đã thay thế Điều 165 – Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng BLHS 1999 bằng 9 tội danh mới thuộc các lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Đấu thầu, đấu giá tài sản; Kế toán; Quản lý thuế; Xây dựng; Bồi thường thu hồi đất.

     Đối với nhóm tội phạm ma túy: đã có sự phân hóa, tách ra một số tội danh, giảm bớt án tử hình đối với một số tội. Ngoài ra, trong cấu thành một số tội đã sửa đổi căn bản để làm rõ các hành vi phạm tội, ví dụ như trồng cây thuốc phiện.

     Đối với nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng: Bổ sung một số tội về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin như: “Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” nhằm xử lý đối với hành vi viết phần mềm để tấn công mạng; Tội thu thập, mua bán, tàng trữ công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Tội cung cấp trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông; Tội sử dụng trái phép tần số (Điều 291)…

     Đối với các tội xâm phạm trật tự công cộng khác, BLHS 2015 đã sửa đổi “Tội đánh bạc”, “Tội tổ chức đánh bạc” theo hướng nâng định mức tiền dùng đánh bạc lên.

     Đối với nhóm tội phạm về chức vụ: Để phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, BLHS 2015 có sửa đổi khái niệm về tội phạm chức vụ, không chỉ xử lý đối với cán bộ, công chức mà cả các đối tượng khác.

     Đối với nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp: Chương này bổ sung 2 tội danh: Vi phạm các quy định về giam giữ; Gây rối trật tự tại phiên tòa.

     Sau đây chúng tôi xin được trích dẫn văn bản số 01/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Bộ luật hình sự để quý độc giả tiện theo dõi:

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 01/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

BỘ LUẬT
HÌNH SỰ

     Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi:

     Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý

1. Đối với người phạm tội:

a) Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật;

b) Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội;

c) Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

d) Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra;

đ) Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục;

Bộ luật hình sự năm 2019

Bộ luật hình sự năm 2022

…………………………………………………….

     Bạn có thể tải Bộ luật hình sự năm 2022 tại đây:

>> Bộ luật hình sự năm 2022

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Bộ luật hình sự 2022 như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Bộ luật hình sự 2022 hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.